Par grāmatvedības pārskatiem

vairāki grāmatvedības pārskati vienuviet

Grāmatvežu (https://corsax.lv/) uzdevums ir savākt, sistematizēt un sniegt apstrādātā veidā uzņēmuma vadībai nepieciešamo saimniecisko informāciju. Tāpēc pārskati ir īpašs grāmatvedības metodes elements. Pārskata formu un saturu lielā mērā var noteikt pati uzņēmuma vadība, bet ir daži pārskati, kuri

  1. obligāti iesniedzami valsts vadības institūcijām;
  2. nepieciešami uzskaites datu pareizības pārbaudei.

Pie pirmajiem pieder uzņēmuma pārskata grāmatvedības bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins un naudas plūsmas pārskats, bet pie otrajiem – kontu apgrozījuma pārskati.

Bez tam uzņēmuma vadība var paredzēt īpašu pārskata sastādīšanu par atsevišķiem darbības veidiem. Ļoti bieži šādos pārskatos līdztekus pārskata perioda rādītājiem atspoguļo arī attiecīgos skaitļus par iepriekšējo periodu vai plānotos rādītājus.

Grāmatvedības pārskati ir paredzēti informācijas sniegšanai uzņēmuma vadībai, bet svarīgākie – grāmatvedības bilance un peļņas un zaudējuma aprēķins pārskata gadā – arī valsts institūcijām un uzņēmuma dalībniekiem vai akcionāriem.

Vadības grāmatvedībā svarīgs metodes elements ir kalkulācija. Ar kalkulāciju saprot izmaksu grupēšanu pa elementiem produkcijas gaidāmās vai faktiskās pašizmaksas noteikšanai – kā visai ražošanai kopumā, tā arī pa produkcijas veidiem un vienībām. Kalkulāciju sastāda arī cenas noteikšanai. Kalkulācijā noteikto produkcijas pašizmaksu izmanto ari finansu grāmatvedībā, krājumus novērtējot pārskata perioda beigās.

Visi apskatītie grāmatvedības metodes elementi ir pamats grāmatvedības organizācijai ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumā, galvenokārt tā sauktās divkāršās jeb divkāršā ieraksta grāmatvedības organizācijai.

Mazākos uzņēmumos lieto arī tā saukto vienkārša ieraksta grāmatvedību. Būtiskākā atšķirība šim grāmatvedības paveidam salīdzinājumā ar divkāršā ieraksta grāmatvedību irtā, ka grāmatvedības reģistros gada laikā neuzskaita pašu līdzekļu avotu izmaiņas un šos pašu avotus jeb pašu kapitālu gada beigās aprēķina, izmantojot gada inventarizācijas datus.